Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (dále jen "Muzeum v Bruntále"), IČ:00095354 je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

V rámci zajišťování svých činností provádí Muzeum v Bruntále, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy, přednášky a kulturní akce a zasílání informací a aktualit,
 2. vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
 3. zajišťování smluvních vztahů.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Muzeu v Bruntále uloženo zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů v Muzeu v Bruntále nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly učiněny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  • a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • b. svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  • c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v Muzeu v Bruntále jsou nepřesné),
  • d. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Muzeu v Bruntále poskytl/a,
  • g. podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).