Rozpočet

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Muzea v Bruntále za rok 2023.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2022.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2021.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2020.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2019.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2018.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2017.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2016.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2015.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2014.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2013.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2012.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2011.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2010.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2009.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2008.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2007.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2006.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2005.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2004.pdf

Roční výkaz o Muzeu v Bruntále za rok 2003.pdf

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Formulář žádosti o poskytnutí informací.pdf