Hledá se

PROVOZOVATEL(KA) ZÁMECKÉ KAVÁRNY

v prostorách sala terreny v zámeckém parku bruntálského zámku

 

Nabízíme:

 • částečně vybavený interiér kavárny (pouze obslužný pult), sociální zařízení;
 • sociální zázemí pro provozovatele;
 • bezkonkurenční prostředí v areálu zámku Bruntál, který je otevřen celoročně;
 • možnost spolupráce na cateringu při akcích a výstavách.

Požadujeme:

 • potřebná živnostenská oprávnění (provoz na vlastní IČ);
 • zachování konceptu „zámecké“ kavárny (žádný bar, herna, pivnice, disko apod.).

Ostatní informace:

 • spolupráce bude probíhat na základě nájemní smlouvy (vždy uzavírána na 1 rok, s možností uzavření navazující smlouvy v případě vzájemné spokojenosti a domluvy);
 • požadovaný termín otevření kavárny je leden/únor 2024;
 • předpoklad provozu dle otevírací doby zámeckého parku (tj. 9:00 – 19:00), částečné omezení provozu v zimním období (vše dle vzájemné dohody);
 • prohlídka prostor bude zájemcům umožněna dne 14. 11. 2023 v 10:00 hod. (sraz na vrátnici zámku Bruntál), kontaktní osoba: Jaromír Rada, tel.: 604 390 072.

Máte-li zájem provozovat zámeckou kavárnu, doručte v uzavřené obálce nejpozději do 27. 11. 2023 do 12:00 hod. krycí list a koncept provozu zámecké kavárny o délce maximálně 2 strany formátu A4 na adresu Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál.

Obálku označte:

„SOUTĚŽ – KAVÁRNA“

NEOTVÍRAT

Otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrovou komisí je neveřejné.

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace si vyhrazuje právo tuto soutěž na provozovatele zámecké kavárny zrušit a nevybrat tak žádného z uchazečů.

 

Nabídka každého uchazeče se bude hodnotit dle následujících kritérií

s ohledem na jejich váhu:

 

Dílčí hodnotící kritéria

Váha

1.

   Nabídková cena

   (tj. výše měsíčního nájemného)

50 %

2.

   Koncept kavárny

50 %

 

Způsob výpočtu kritérií:

Kritérium č. 1: Nabídková cena

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše, která bude uvedena v krycím listu. (Tato cena odpovídá návrhu smlouvy v čl. V Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním pronajatého prostoru – měsíční nájemné dle odst. 1). Minimální požadovaná výše měsíčního nájemného činí 11.000 Kč.

Pro toto kritérium platí, že nejvyšší nabídka získá maximální bodové ohodnocení, tj. 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude vypočítaná dle vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x nabídková cena hodnocené nabídky / nejvyšší nabídková cena

Kritérium č. 2: Koncept kavárny

Doložený koncept bude hodnocen na stupnici od 1 do 100 bodů, přičemž maximální počet 100 bodů dosáhne uchazeč, jehož návrh bude dle posouzení výběrové komise nejlépe splňovat všechny tyto požadavky:

 • bude obsahovat popis celkového záměru a konceptu provozovny, charakteristiku základní nabídky (regionální nabídka výrobků, spolupráce s regionálními podniky apod.),
 • bude mít přidanou hodnotu pro zámek Bruntál;
 • bude obsahovat základní cenovou strategii (hodnocena pozitivně bude cenová strategie pro nejširší spektrum návštěvníků);
 • bude obsahovat popis dosavadních zkušeností s provozováním obdobného podniku
  a návrh komunikační strategie provozovny.

V případě, že doložený koncept nebude splňovat výše uvedené vlastnosti, obdrží uchazeč jeden bod.

 

Uchazeči budou seřazeni dle dosaženého celkového počtu bodů, tj. součtu bodového ohodnocení obou výše uvedených kritérií. Uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů bude osloven Muzeem v Bruntále s nabídkou na uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

 

Dokumenty vztahující k soutěži:

Krycí list ke stažení

Doplnění podmínek soutěže (níže budou zveřejněny případné odpovědi na obdržené dotazy a doplnění podmínek k soutěži):

Smlouva o nájmu (zveřejněna 14. 11. 2023, 12:50)

Obdržený dotaz č. 1 (obdržen dne 21. 11. 2023): Jako jedna z podmínek řízení je reference žadatele - provoz obdobné činnosti. Jsou pro hodnotitele relevantní pouze reference přímo žadatele, nebo i fyzických osob v jeho angažmá? Žadatelem bude právnická osoba. Tato samotná žádný referenční provoz nemá, avšak její společníci prokazatelně v jiných ekonomických subjektech vhodnou referenční aktivitu provozují. Je to takto akceptovatelné?

Odpověď na dotaz č. 1 (zveřejněna dne 21. 11. 2023): Ano, je akceptovatelné, aby popis dosavadních zkušeností s provozováním obdobného podniku byl doložen zkušenostmi osob oprávněných za právnickou osobu jednat, tzn. např. jednatelem, prokuristou apod. Dále je možné doložit dosavadní zkušenosti i fyzické osoby, která bude přímo řídit provoz kavárny a která je s uchazečem v pracovněprávním vztahu.

Obdržený dotaz č. 2 (obdržen dne 21. 11. 2023): Podmínkou je povinnost poskytnout předmětné prostory pronajímateli na jeho občasné akce s tím, že pokud to bude max. 1 den v měsíci, nemá nájemce nárok na slevu z nájemného. Kolik bylo takovýchto akcí v posledních dvou letech?

Odpověď na dotaz č. 2 (zveřejněna dne 21. 11. 2023): Akce, která by zcela a současně na celý den uzavřela předmětné prostory, nebyla v posledních dvou letech ani jedna. Pokud došlo k tomu, že naše muzeum realizovalo nějakou akci a potřebovalo prostory kavárny, vždy byl do cateringu zapojen i stávající provozovatel. Šlo tedy o uzavření kavárny pro veřejnost, ale služby kavárny byly využity muzeem či zřizovatelem muzea.