Budżet

Na podstawie nowelizacji ustawy nr 250/2000 Sb. [Dz.U.], o zasadach budżetowych budżetów regionalnych, z ważnością od 21. 2. 2017 przedsiębiorstwo użyteczności publicznej ma obowiązek opracować budżet i średnioterminową prognozę budżetową, zatwierdzane przez organ administrujący.

Budżet przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jest planem dochodów i wydatków na rok kalendarzowy, a średniookresowa prognoza budżetowa to plan wydatków i dochodów na kolejne dwa lata następujące po roku, dla którego opracowywany jest plan na rok kalendarzowy.

Obowiązek publikowania projektu budżetu/średniookresowej prognozy budżetowej oraz zatwierdzonego budżetu/średniookresowej prognozy budżetowej realizowany jest przez opublikowanie go na stronie internetowej organu administrującego http://www.msk.cz/verejna_sprava/

Raporty roczne

Informacje w myśl ustawy nr 106/1999 Sb. [Dz.U.]

Obowiązkowo publikowane informacje zgodnie z § 5 ust. 3 ustawy 106/1999 Sb. [Dz.U.]o swobodnym dostępie do informacji, w aktualnym brzmieniu (dalej „ustawa”).  Ustawa o swobodnym dostępie do informacji jest ogólnie wiążącą normą prawną, która zapewnia prawo społeczeństwa do informacji będących w posiadaniu organów państwowych, władz lokalnych i regionalnych oraz ich organów i instytucji publicznych, jak również innych podmiotów, którym prawo powierzyło decyzje w sprawie prawa, prawnie chronionych interesów lub obowiązkach osób fizycznych lub prawnych w obszarze administracji publicznej, wyłącznie w zakresie ich czynności decyzyjnych. Ustawa zawiera wyczerpujący wykaz informacji, które podmiot zobowiązany musi ujawnić. Do obowiązkowo publikowanych informacji należą również informacje przekazane przez podmiot zobowiązany poszczególnym wnioskodawcom. Zgodnie z § 5 ust. 3 ustawy podmiot zobowiązany opublikuje takie informacje w sposób umożliwiający zdalny dostęp w terminie 15 dni od przekazania informacji na żądanie. W przypadku informacji przekazanych w formie innej niż elektroniczna lub bardzo obszernych informacji przekazanych elektronicznie opublikować informacje towarzyszące wyrażające ich treść.

Wniosek o udzielenie informacji w myśl ustawy nr 106/1999 Sb. [Dz.U.] o swobodnym dostępie do informacji, w aktualnym brzmieniu

Informacje przekazane w roku 2018